1-AVÍS LEGAL

INTRODUCCIÓ

Aquest document (juntament amb tots els documents aquí esmentats) estableix les condicions que regeixen l’ús del lloc web (www.savarca.com) i la compra de productes (les «Condicions»). Llegiu aquestes Condicions, la nostra Política de cookies i la nostra Política de privadesa (Política de protecció de dades) abans d’utilitzar aquest lloc web. En utilitzar aquest lloc web o fer una comanda a través d’aquest lloc web, accepta estar subjecte a aquests Termes i la nostra Política de privadesa, per la qual cosa si no està d’acord amb tots els Termes i la Política de privadesa, no ha d’utilitzar aquest lloc web.

Aquests Termes es poden modificar. És responsabilitat seva llegir-les periòdicament, ja que les condicions vigents en el moment de fer les comandes o en absència de comandes, en el moment de la utilització del lloc web seran les que li siguin aplicables.
Si teniu algun dubte relacionat amb les Condicions o les Polítiques de Protecció de Dades podeu contactar-nos a través del nostre Formulari de Contacte.

ELS NOSTRES DETALLS

La venda d’articles a través d’aquest web es realitza sota la representació del Racó de s’avarca SL amb CIF B09763012 i amb domicili al c/ Palau Reial 19, 07001, Palma de Mallorca, Balearic Islands, Palma de Mallorca, Illes Balears .

LES SEVES DADES I LES SEVES VISITS A AQUEST LLOC WEB

La informació o els dades personals i les proporcions sobre els vostres tractats d’acord amb la Política de protecció de dades. Al utilitzar aquest lloc web, vostè dóna el seu consentiment per al processament de la informació i les dades i declarar que tota la informació o dades que ens proporcionen son veritables i corresponen a la realitat.

ÚS DEL NOSTRE LLOC WEB.

Utilitzeu aquest lloc web i realitzeu els vostres peticions a través d’ell, vostè accepta
Utilitzeu aquest lloc web únicament per realitzar consultes o comandes legalment vàlides. No realitzar cap comanda fals o fraudulent. Si es pot considerar raonablement que s’ha realitzat un comandament, estarem autoritzats a cancel·lar i informar a les autoritats pertinents. Bríndenos la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i / u altres dades de contacte de manera veraz i precisa. També accepta que podem utilitzar la informació per comunicar-nos amb vostè si és necessari. Si no ens proporcionem tota la informació que necessitem, no podrem processar el seu comandament.
Al realitzar un pedido a través d’aquest lloc web, vostè declara que té menys de 18 anys d’edat i que està legalment capacitat per celebrar un contracte.

DISPONIBILITAT DE PRODUCTE

Tots els comandaments de productes estan subjectes a la disponibilitat del producte. En aquest sentit, si hi ha dificultats en el subministrament de productes o si no queden articles en estoc, ens reservem el dret de proporcionar informació sobre productes substituts d’igual o superior qualitat i valor que pugui sol·licitar. Si no voleu demanar els dos productes de reemplaçament, reembolsarem qualsevol quantitat que hagi pagat.

TRANSFERÈNCIA DE RISC I PROPIETAT

El risc dels productes correrà a la vostra càrrega des del moment de la entrega.
Adquirirà la propietat dels productes quan rebem el pagament total de tots els montos adeudats pel que fa als productes, inclosos els costos d’enviament, o al moment de la entrega, si la entrega es realitza en una data posterior.

PREU I PAGAMENT

El preu dels productes serà l’estimat en cada moment al nostre lloc web, salvo error manifestat. Encara que intentem assegurar-nos de que tots els preus de la pàgina sean correctes, poden produir-se errors. Si descobrim un error en el preu d’algun dels productes que ha fet la comanda, us informem abans que sigui possible i us volem reconfirmar el vostre comandament al preu correcte o cancel·lar-lo. Si no podem comunicar-nos amb vostè, el pedido es considerarà cancel·lat i se li reembossarà per complet qualsevol quantitat pagada.
No estarem obligats a suministrarle cap producte a un preu inferior incorrecte (incluso si li hem enviat una confirmació d’enviament) si l’error en el preu és obvi i inconfundible i podria haver estat reconegut razonablement per vostè.

Els preus del lloc web inclouen l’IVA, però exclouen els despeses d’enviament, que s’agregaran a la quantitat total adeudada segons l’establert a la nostra Guia de compres.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però (excepte en els casos indicats anteriorment) qualsevol canvi no afectarà a les comandes respecte dels quals hem enviat una confirmació de la comanda.
Una vegada que hagis seleccionat tots els articles que vulguis comprar, s’hauria d’agregar al seu carretó i el següent pas serà processar el comanda i realitzar el pagament. Per ello, heu de seguir els passos del procés de compra, completant o verificant la informació sol·licitada en cada pas. Asimisme, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, podreu modificar els dades del vostre comandament. Una descripció detallada del procés de compra està disponible a la Guia de compres.

Podeu utilitzar targetes Visa, MasterCard, American Express com a mitjà de pagament.
Per minimitzar el risc d’accés no autoritzat, es xifraran les dades de la seva targeta de crèdit. Una vegada que recibam el seu comandament, preautoritzem la seva targeta per assegurar-nos que hi hagi fons suficients per completar la transacció. La seva targeta serà carregada tan aviat com el seu comanda salga del nostre almacén. Si el seu mètode de pagament és PayPal, cobrarà a la seva targeta quan confirmem el seu comanda.
Al fer clic en «Ir a pagar», confirma que la targeta de crèdit o débito és suya o que és el titular legítim de la targeta de regal o de crèdit. Les targetes de crèdit estan subjectes a verificació i autorització per part de l’emissor de la targeta, però si l’emissor de la targeta no autoritza el pagament, no serem responsables de cap retraso o falta de entrega i no podrem celebrar cap contracte amb vostè.

IMPOST SOBRE EL VALOR AGREGAT I FACTURACIÓ

De acuerdo con lo dispuesto a l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Añadido, la entrega dels articles s’entendrà ubicada en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol. Ens autoritzem expressament a emetre la factura en mitjà electrònic, encara que podeu indicar en qualsevol moment el vostre desig de rebre una factura en paper, en el cas que emetiem i enviarem la factura en aquest format.

RESPONSABILITAT I EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

A menys que es disposa expressament del contrari en aquestes condicions, la nostra responsabilitat en relació amb qualsevol producte comprat al nostre lloc web es limitarà estrictament al preu de la compra del producte.
No obstant això, la nostra responsabilitat no està exclosa ni limitada als següents casos:
En cas de mort o lesions personals causades per la nostra negligència En cas de fraude. En la mesura en què ho permeti la ley, no acceptarem cap responsabilitat per les següents pèrdues, independentment del seu origen.
Pèrdida de ingresos o vendes. Pèrdida de negoci. Pèrdida o lucre cesante de contractes Pèrdida d’ahorros anticipats Pèrdida de dades Pérdida de temps de gestió o horari d’oficina Debido a la naturalesa oberta d’aquest lloc web i el possible poden tenir les característiques dels materials naturals utilitzats en la seva fabricació. Aquestes característiques, com a variació de grano, textura, nus i color, no es consideren errors o falles. Només seleccionem productes de la més alta qualitat, però les característiques naturals són inevitables i han d’acceptar-se com a part de l’apariència individual del producte.

GARANTIES AL CONSUMIDOR

Sense perjudici del dret de desistiment, política de devolució i responsabilitat d’aquesta empresa, en el marc del RD Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, es garanteix la falta de conformitat del producte, el que significa, a l’elecció del consumidor, el dret. a reparar el producte, substituir-lo, rebaixar el preu o rescindir el contracte.

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Vostè reconeix i accepta que tots els drets d’autor, marques comercials i altres drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els materials o el contingut proporcionat com a part del lloc web ens pertanyen en tot moment a nosaltres o a nosaltres ens hem autoritzat el seu ús.
Podeu utilitzar el material sol si ho autoritzem expressament nosaltres o els nostres llicenciats. No li impedeix utilitzar aquest lloc web en la mesura necessària per copiar informació sobre el seu comanda o dades de contacte.

VIRUS, PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS

No heu de fer un mal ús d’aquest lloc web introduint intencionalment virus, troyanos, gusanos, bombes lógicas o qualsevol altre programa o material tecnològicament donat o donat en aquest lloc web. No heu d’intentar obtenir l’accés no autoritzat a aquest lloc web, el servidor en el que està allotjat aquest lloc web o qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionades amb el nostre lloc web. Accepteu no atacar aquest lloc web mitjançant un atac de denegació de servei o un atac distribuït de denegació de servei.
L’incompliment d’aquesta clàusula pot resultar en violacions sota la llei aplicable. Informarem de qualsevol violació de les regulacions a les autoritats corresponents i col·laborarem amb elles per descobrir la identitat de l’atacant. A més, en cas d’incompliment d’aquesta clàusula, deixarà immediatament d’estar autoritzat per utilitzar aquest lloc web.
No serem responsables de cap dany o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament danyós o dany que pugui afectar la seva computadora, equip informàtic, dades o materials com a resultat de l’ús d’aquest lloc web o la descarga contingut de ell o al que redirige.

ENLLAÇOS DEL NOSTRE LLOC WEB

Quan el nostre lloc web conté enllaços a altres llocs web i materials de tercers, aquests enllaços es proporcionen només amb fines informatius i no tenim control sobre el contingut d’aquests llocs web o materials. Per tant, no acceptem responsabilitat alguna per qualsevol dany o pèrdua que surja del seu ús.

COMUNICACIONS ESCRITES

La ley aplicable requiere que parte de la información o las comunicaciones que le enviamos sean por escrito. Al utilizar este sitio web, acepta que la mayoría de las comunicaciones con nosotros serán electrónicas. Pondremos en contacto con usted por correo electrónico o le facilitaremos información colgando avisos en esta página web. A efectos contractuales, usted consiente en usar este medio electrónico de comunicación y reconoce que todo contrato, notificación, información y demás comunicaciones que le enviemos de forma electrónica cumplen con los requisitos legales de ser por escrito. Esta condición no afectará a sus derechos reconocidos por ley.

NOTIFICACIONS

Las notificaciones que nos envíe deben enviarse preferiblemente a través de nuestro formulario de contacto. De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula anterior y salvo que se estipule lo contrario, podremos enviarle comunicaciones ya sea por correo electrónico o bien a la dirección postal que nos haya proporcionado al realizar un pedido.
Se entenderá que las notificaciones se han recibido y se han realizado correctamente al mismo tiempo que se publican en nuestro sitio web 24 horas después del envío de un correo electrónico, o tres días después de la fecha de envío de cualquier carta. Para acreditar que se ha dado aviso, será suficiente probar, en el caso de una carta, que fue debidamente dirigida, sellada y entregada en una oficina de correos o buzón y, en el caso de un correo electrónico, que se envió a la dirección de correo electrónico especificada por el destinatario.

CESSIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS

El contrato es vinculante para usted y para nosotros, así como para nuestros respectivos sucesores, cesionarios y cesionarios. No puede transferir, ceder, gravar o disponer de otro modo de un contrato o cualquiera de sus derechos u obligaciones en virtud del mismo sin nuestro consentimiento previo por escrito. Podemos transferir, ceder, gravar, subcontratar o transferir un contrato o cualquiera de los derechos u obligaciones bajo un contrato en cualquier momento durante su vigencia. Para evitar dudas, dicha transferencia, cesión, gravamen u otra transferencia no afectará sus derechos legales como consumidor, ni negará, reducirá o limitará de otro modo ninguna garantía, expresa o implícita, que le hayamos dado.

ESDEVENIMENTS MÁS ALLÁ DEL NOSTRE CONTROL

No serem responsables de qualsevol falla o retraso en el compliment de qualsevol de les obligacions assumides, que sea causat per esdeveniments fora del nostre control razonable. La fuerza mayor inclourà qualsevol acte, esdeveniment, incompliment, omissió o accident que estigués fora del nostre control razonable i inclourà, entre altres, el següent:
Huelgas, tancaments patronals i una altra acció industrial. Conmoción civil, motín, invasió, amenaza o ataque terrorista, guerra (declarada o no) o amenaza o preparativos per a la guerra. Incendi, explosió, tormenta, inundació, terremoto, hundimiento, epidemia o qualsevol altre desastre natural. Actes, decrets, legislación, reglaments o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública. S’entendrà que les obligacions se suspendran durant el termini en que perdura la causa de força major, i tendim una prórroga en el termini per complir amb aquestes obligacions per un període de temps igual a la durada de la causa de força major. . Utilitzarem tots els mitjans razonables per acabar la causa de la força major o per trobar una solució que ens permetem complir amb les nostres obligacions a pesar de la causa de la força major.

RENUNCIA

El incumplimiento per la nostra part d’exigir que cumpla estrictament amb qualsevol de les seves obligacions en virtut d’un contracte o aquests termes i condicions o d’exercir per nosaltres qualsevol dret o recurs al que podrem tenir dret en virtut de dicho contracte o termes i condicions no renunciarà. ni limitarà cap tales drets o recursos o eximirlo de tales obligacions.
Ninguna renunciar a la nostra part a cap dret o recurs en particular es considerarà una renúncia a qualsevol altre dret o recurs que surja en virtut de l’Acuerdo o los Términos. Ninguna renuncia a la nostra part de qualsevol d’aquestes condicions o de qualsevol dret o recurs en virtut d’un contracte serà efectiu a menys que s’indica expressament que és una renúncia i s’executen i els comuniquem per escrit d’acord amb les disposicions de la secció de notificació anterior.

NUL·LITAT PARCIAL

Si alguna d’aquestes condicions o qualsevol disposició d’un contracte fora declarada nula i sense efecte per decisió final d’una autoritat competent, els altres termes i condicions romandran vigents, no afectats per la declaració de nulitat.

ACORD COMPLET

Aquests termes i condicions i qualsevol document esmentat expressament en ells constitueixen l’acord complet entre vostè i nosaltres en relació amb el tema del present i reemplaçan qualsevol acord, comprensió o promesa anterior acordats entre vostè i nosaltres, ja sigui oralment o escrit.
Vostè i nosaltres reconeixem que hem donat el seu consentiment per a la celebració d’un contracte sense dependre de cap declaració o promesa hecha per l’altra part o que pugui inferir qualsevol declaració o escrit en les negociacions entre nosaltres abans del contracte, excepte quan s’indiqui expressament. . en aquests termes i condicions.
Ni vostè ni nosaltres tendrem cap acció contra cap declaració falsa hecha per l’altra part, ja sea oralment o escrit, abans de la data d’un contracte (a menys que dicha declaració falsa s’ha fet de manera fraudulenta) i l’única acció disponible per a l’altra part serà sea ​​per incompliment de contracte d’acord amb aquestes condicions.

NUESTRE DERECHO A MODIFICAR ESTAS CONDICIONS

Tenim dret a revisar i modificar aquestes condicions en qualsevol moment.
Vostè estarà subjecte a les polítiques i condicions vigents en el moment en què utilitzi aquest lloc web o realitzi cada comanda, a menys que la llei o la decisió d’una agència gubernamental ens exijan realitzar canvis en aquestes polítiques, condicions o declaració de privacitat de forma. retroactiva, en cas que qualsevol Els canvis també afectaran als comandaments que s’hagin realitzat anteriorment.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Els contractes de compra de productes a través del nostre lloc es regiran per la llei espanyola. Cualquier controversia que surja de o en relació amb dichos contractes se someterá, a elección del consumidor, bien a los juzgados de su domicilio, bien a los juzgados de la ciudad de Palma de Mallorca, donde esta empresa tiene su domicilio.
Si està contractant com a consumidor, res d’aquesta clàusula afectarà als drets que com tales li son reconocidos per la legislació vigent.
Existeix una plataforma europea de resolució de disputes en línia que facilita la resolució extrajudicial de disputes entre consumidors i comerciants en línia de forma independent, imparcial, transparent, eficaç i justa, d’acord amb el Reglament UE / 524/2013, per al qual el enllaç a aquest proporciona el lloc web de la plataforma.
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES

COMENTARIS, SUGGERIMENTS, QUEIXES I RECLAMS

Els vostres comentaris i suggeriments són béns. Envieu els seus comentaris i suggeriments, així com qualsevol consulta, queja o reclamació a través dels nostres canals de contacte. A més, disposem de formularis de reclamacions oficials a disposició de consumidors i usuaris. Puedes solicitarlos llamando al 871703055 oa través de nuestros canales de contacto.
Les vostres preguntes i reclamacions davant el nostre servei d’atenció al client seran ateses a la major brevetat i, en tot el cas, dins del termini legalment establert.
Si vostè, com a consumidor, considera que els seus drets han estat vulnerats, pot dirigir les seves queixes a través dels nostres canals de contacte per demanar una resolució extrajudicial de controvèrsies.

En aquest sentit, si la compra entre vostè i nosaltres es va realitzar en línia a través del nostre lloc web, d’acord amb el Reglament de la UE n. ° 524/2013, l’informam que té dret a sol·licitar una solució extrajudicial de disputes de consumidors amb nosaltres, a la que es pot accedir a través de la direcció d’Internet https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Model de formulari de desistiment (solo ha de complir i enviar aquest formulari si voleu desistir del contracte)

A l’atenció de Francisca Fuster Contreras, amb DNI 43181521X, amb domicili en C / Palay Reial nº19, 07001, Palma de Mallorca, Illes Balears.
Per presentar la informació que desitgeu el meu contracte de compraventa de la següent propietat:

Pedi el / rebut el (*):
Nom del consumidor:
Direcció del consumidor:
Firma del consumidor (solo si aquest formulari es presenta en paper)
Fecha
(*) Eliminar segons corresponda

2-CANVIS I DEVOLUCIONS

¿COM DEVUELVO UN PRODUCTE?

Devolucions a la botiga S’Avarca:

Pots tornar-nos productes a qualsevol de les nostres botigues S’Avarca. En aquest cas, haureu d’acudir a qualsevol de les nostres botigues amb la factura de compra.

Devolucions per missatgeria: Hem de posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant la secció de contacte, telèfon d’atenció al client o correu electrònic info@savarca.com, per poder gestionar el tràmit de devolució. La devolució es farà a través de l’empresa Correos, dirigint-se a qualsevol de les oficines. Tingueu en compte que els costos de devolució corren a compte del client, sempre que no sigui per error de l’empresa o defecte del producte, en cas que l’enviament seria gratuït.
L’article ha de ser retornat en les mateixes condicions en què es va rebre i en el seu embalatge original. Si el producte tornat no té les mateixes condicions inicials, l’empresa es reserva el dret de no reembolsar l’import de la compra.

Devolucions de productes defectuosos: En els casos en què en el moment del lliurament observeu que el producte té algun dany o desperfecte, haureu de posar-vos en contacte amb nosaltres de forma immediata a través del nostre formulari de contacte, correu electrònic o telèfon dAtenció al Client, facilitant també els detalls del producte com el dany o defecte patit i informarem del procediment a seguir. Examinarem detingudament el producte retornat i ens posarem en contacte amb vostè per informar-li si cal un reemborsament o, si escau, un reemplaçament. la seva totalitat, inclosos els costos d’enviament incorreguts per lliurar l’article i els costos en què haurien d’incórrer per tornar-nos-ho. La devolució es realitzarà pel mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per pagar la compra.

Per a qualsevol tipus de devolució disposa de 15 dies naturals.

En cas dhaver adquirit una comanda amb enviament gratuït i voler tornar els productes, en la devolució de limport es descomptaran les despeses denviament inicials.

Per a qualsevol dubte podeu contactar-nos a través del nostre formulari d’atenció al client.

CANVIS

Per sol·licitar un canvi de talla cal que us poseu en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte o via whtasapp i en menys de 24 hores us respondrem sobre el procediment a seguir. Per al canvi haurà d’enviar el client mitjançant la forma d’enviament que prefereixi la sabata a qualsevol de les nostres botigues, pagant aquest cop aquest enviament el client. Quan rebem en producte i comprovem que tot està correcte, us enviarem la nova talla, aquesta vegada sense cost d’enviament per al client.
Fora de territori espanyol el canvi de talla té els costos de canvi complets a càrrec del client.

3-ENVIAMENT

-Espanya Peninsular, Ceuta i Melilla i Balears: 5,95€ (enviament gratuït a partir de 60€). Enviament 48-72h.

-Canàries: 12€

-Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, França, Gibraltar, Grècia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Noruega, Països Baixos, Portugal, Regne Unit, Suècia, Suïssa:

de 500gr a 1kg: 16,90€

de 1kg a 1,5kg: 19,90€

Per qualsevol dubte sobre tarifes a altres països o temps d’enviament contacteu a través de la secció d’atenció al client.

LLIURAMENT

Intentarem enviar el comandament a cada confirmació d´enviament.
No obstant això, es poden produir retards per motius com la personalització del producte, circumstàncies imprevistes o l’àrea de lliurament del comandament.
Si per qualsevol motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, us informarem d’aquesta circumstància i ens posem en contacte amb vostè.
No obstant això, tingueu en compte que no realitzem lliuraments els dissabtes, diumenges ni festius. Als efectes d’aquestes Condicions, la “lliurament” o la comanda es considerarà “lliurat” en el moment en què vostè o un tercer per vostè indicat adquireixi la possessió del material dels productes, el que quedarà evidenciat per la seva signatura en rebre -ho. de la comanda a l’adreça de lliurament acordada.

IMPOSIBILITAT D’ENTREGA

El transportista es posarà en contacte amb tu per SMS o correu electrònic per informar-te de l’entrega del teu comanda. Pot canviar la data i l’hora de la entrega per assegurar-se que es troba al lloc on es realitzarà la entrega. Després de tres intents fallits per part de l’agència de lliurament del comandament, serà enviat a la nostra Oficina Central.
En el cas de pedidos devueltos a casa matriz per no haver estat entregats per causes no imputables a nosaltres, entenem que volem desistir del contracte i ens agradarem resuelto. Com a conseqüència de la resolució del contracte, li devolverem tots els pagaments rebuts de vostè, una excepció dels despeses d’enviament.
Tenga en compte que els costos de transport resultants de la resolució poden ser addicionals, pel que tenim dret a deduir aquests costos del monto total del seu reemborsament.

My Cart
Llista de desitjos
Vist recentment
Compara productes (0 Products)
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Categories